Počet zmlúv: 10 810, objednávok: 29 655, faktúr: 126 427
Zobraz dokumenty obce/organizácie:  
Hľadaj obec/organizáciu:
Email:
Heslo:
Registrácia

Obchodné podmienky
pre užívanie internetového portálu nasezmluvy.sk


Zmluvné strany

Používateľ: každý, kto sa zaregistroval na portáli nasezmluvy.sk, t.j. obec, mesto, samosprávny kraj alebo verejnoprávna organizácia, ako aj fyzické osoby oprávnené zastupovať používateľa na portáli

Poskytovateľ služby: Webfinity, s.r.o., E. Adyho 3, 94 110 Tvrdošovce, e-mail: nasezmluvy@webfinity.sk,  web: webfinity.sk


Všeobecné ustanovenia a pojmy
 1. Svojou registráciou na portáli nasezmluvy.sk používateľ vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a zároveň dáva súhlas so spracovaním svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb prostredníctvom elektronického systému Poskytovateľa služby. O zásadách ochrany osobných údajov nájdete informácie tu.


Účel a predmet zmluvy
 1. Účelom využívania portálu nasezmluvy je zverejňovanie dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch Používateľa (zmluvy, objednávky a faktúry) podľa všeobecne záväzných predpisov, a to Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
 2. Poskytovateľ služby umožní na svojom informačnom portáli zverejňovanie dokumentov pre používateľa. Súbory môžete ukladať v týchto formátoch: pdf, doc, jpg, png, docx, odt, ods, ots, rtf, sxc, stc, xls, xlt, pcx, txt, odf.


Cena za používanie služby portálu
 1. Poplatok za službu sa stanovuje jednotne na 80 € za jeden rok, splatný je 15 dní po registrácií na portáli. Po registrácii na portáli vystaví Poskytovateľ služby zálohovú faktúru, na základe ktorej vykoná používateľ úhradu ročného poplatku. Pre školy poskytujeme 50%-nú zľavu.Práva a povinnosti Používateľa
 1. Používateľ má právo na bezplatnú registráciu, po ktorej môže začať okamžite pracovať, avšak s obmedzením počtu zverejnených dokumentov, maximálne do 20.
 2. Používateľ má právo na neobmedzené používanie portálu nasezmluvy.sk po registrácii a úhrade zálohovej faktúry, a to na obdobie, ktoré je uvedené vo faktúre alebo zálohovej faktúre.
 3. Používateľ je povinný dodržiavať Obchodné podmienky, všeobecne záväzné predpisy a svojím konaním úmyselne neškodiť poskytovateľovi služby.
 4. Používateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy zaslaním písomnej výpovede.
 5. Používateľ je povinný uhradiť všetky poplatky za využité služby podľa aktuálneho cenníka.
 6. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby ním zverejňované a spravované údaje boli správne, pravdivé a aby ich obsah spĺňal podmienky všeobecne záväzných predpisov, najmä zákona o ochrane osobných údajov.
 7. Používateľ je povinný v prípade podozrenia zneužitia prihlasovacích údajov bezodkladne požiadať Poskytovateľa služby o súčinnosť tak, aby bol znemožnený neoprávnený prístup k nim spravovaným údajom a postupovať podľa pokynov poskytovateľa služby.


Práva a povinnosti Poskytovateľa služby
 1. Poskytovateľ služby je povinný vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie nepretržitej správnej funkčnosti a dostupnosti portálu nasezmluvy.sk.
 2. Poskytovateľ služby je povinný v primeranej lehote riešiť otázky a pripomienky návštevníkov portálu a Používateľa, najmä v súvislosti s funkčnosťou portálu, vrátane týchto Obchodných podmienok. O spôsobe riešenia je Poskytovateľ služby povinný odosielateľa pripomienky alebo verejnosť informovať v lehote a spôsobom primeranej závažnosti problému a jeho riešenia.
 3. Poskytovateľ služby má v prípade neplnenia povinností zo strany Používateľa právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade hrubého porušenia Obchodných podmienok alebo všeobecne záväzných predpisov je Poskytovateľ služby oprávnený okamžite zablokovať prístup Používateľa k funkčnosti portálu a prestať zverejňovať dokumenty Používateľa.
 4. Poskytovateľ služby má právo upraviť Obchodné podmienky a následne je povinný zverejniť na obvyklom mieste na stránkach Poskytovateľa služby. Pokračovaním v používaní služieb vyjadruje Používateľ svoj súhlas s novými Obchodnými podmienkami služby
.

Dodacie podmienky
 1. Služby sú poskytované prostredníctvom siete internet s prístupom cez počítač alebo iné zariadenie. Poskytovateľ služby vyvíja maximálne úsilie, aby portál nasezmluvy.sk bol prístupný prostredníctvom siete internet a funkčný nepretržite a portál fungoval správne. Poskytovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené neprístupnosťou alebo výpadkom siete internet, mobilnej telekomunikačnej siete alebo ktoréhokoľvek počítača alebo aplikácie podieľajúcich sa na zabezpečení služby. Poskytovateľ služby vyvinie maximálne úsilie, aby akékoľvek chyby a problémy súvisiace výpadkom siete Internet, nefunkčnosťou alebo chybnou funkčnosťou počítačov boli odstránené v čo najkratšom čase a aby chybné alebo neúplné transakcie boli dokončené alebo opravené manuálne.
 2. Poskytovateľ služby nezodpovedá za žiadne škody priame či nepriame, ktoré môžu Používateľovi alebo tretím osobám vzniknúť v súvislosti s používaním služieb portálu nasezmluvy.sk, najmä za nesprávne alebo oneskorené zverejnenie povinne zverejnených dokumentov.


Právo používateľa odstúpiť od zmluvy
 1. Používateľ môže odstúpiť od zmluvy písomnou výpoveďou zaslanou Poskytovateľovi služby alebo tak, že neuhradí faktúru alebo zálohovú faktúru za ďalšie obdobie. Výpoveď nadobúda platnosť okamžite. Zmluvný vzťah sa ukončí uplynutím posledného dňa obdobia poskytovania služby, ktoré bolo objednané a zálohovo zaplatené Používateľom, obvykle jeden kalendárny rok.
 2. Po ukončení zmluvy bude konto užívateľa zrušené a všetky zverejňované údaje zneprístupnené.


Reklamačné podmienky, hlásenia chýb a námetov
 1. Nesprávnu funkčnosť systému alebo prevádzkové poruchy, ako aj chyby portálu a námety na jej zlepšenie môže Používateľ a návštevníci zaslať Poskytovateľovi služby vrátane všetkých relevantných podkladov a informácií.
 2. Nefunkčnosť alebo chyby siete mobilného operátora alebo internetového pripojenia môže Používateľ reklamovať u svojho poskytovateľa služby.
 3. Vzhľadom na on-line charakter služby reklamáciou nevzniká nárok na náhradu akejkoľvek škody priamej či nepriamej, ako ani na opakované poskytnutie príslušnej služby.

V Tvrdošovciach, dňa 22. 5. 2018
Späť
 
Ochrana osobných údajov  |  Obchodné podmienky  |  Prevádzkovateľ

Tento web používa známe „koláčiky“ -- súbory cookies.
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem